Huisregels

Annulerings voorwaarden:
Heeft u uw afspraak niet binnen 48 uur van te voren afgezegd, dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Annuleren kunt u uitsluitend telefonisch en per email (Annuleren per sms, whatsapp en messenger is niet geldig).


Te laat komen:
Wanneer de klant meer dan tien minuten later dan het afgesproken tijdstip arriveert, zal de betreffende behandeling (indien noodzakelijk volgens de agenda van Erna’s Beauty) worden ingekort. Wel wordt dan de volledige behandeling in rekening gebracht.

Afspraak wijzigen:
Indien u uw behandeling wilt wijzigen, uitbreiden of inkorten, dient u dit bij voorkeur 48 uur voorafgaand aan uw afspraak aan Erna of Amanda te kennen te geven.

Betaling behandeling.
U dient direct na afloop van de behandeling af te rekenen.  Betaalopties zijn: Contant of per Pin

Geen Pin of contant geld?
Wanneer u na de behandeling niet middels een van bovenstaande betaalopties kunt afrekenen, wordt er een factuur uitgeschreven. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bijgeschreven te zijn op de rekening van Erna’s Beauty.

GSM uit:
Mobiele telefoons dienen voor de behandeling uitgeschakeld te worden of op ‘stil’ gezet.  Alleen in noodgevallen kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.

Schade en verlies:
Ter voorkoming van verlies/beschadiging van uw bezittingen moeten alle sieraden af c.q. uit worden gedaan tijdens de behandeling.

Verantwoording eigen bezittingen:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de spullen die u meeneemt naar Erna’s Beauty.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Erna’s Beauty en een client waarop Erna’s Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen schoonheidssalon
1. De schoonheidsspecialiste van Erna’s Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. De schoonheidsspecialiste van Erna’s Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste van Erna’s Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Erna’s Beauty melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Erna’s Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Erna’s Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de nieuw AVG wet. Het AVG protocol kunt u vinden onder het kopje AVG op de website.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
5. Betaling
1. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
6. Aansprakelijkheid
1. Erna’s Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Erna’s Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Erna’s Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Erna’s Beauty
2. Erna’s Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Erna’s Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Erna’s Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Erna’s Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
8. Garantie
1. Erna’s Beauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
9. Specialisatie
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste van Erna’s Beauty.
3. De schoonheidsspecialiste van Erna’s Beauty zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Erna’s Beauty is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
10. Beschadiging en/of diefstal
1. Erna’s Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Erna’s Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.
11. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Erna’s Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Erna’s Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
12. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Erna’s Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Erna’s Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ze zijn gedeponeerd onder nummer 53147952 U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. Retourneren:
Wij kunnen binnen 14 dagen na aankoop producten retour nemen mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. De verzendkosten voor een retour zijn voor eigen rekening. Zodra de retouren in goede staat door ons ontvangen zijn zullen wij u crediteren.
Retouradres:
Elemastraat 85
2151 AJ Nieuw Vennep

14. Kortingen en aanbiedingen:
1. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn niet in te leveren voor contanten
2.  Kortingsbonnen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
3. 1 kortingsbon per klant per keer te gebruiken.
4. Acties, aanbiedingen hebben eigen algemene voorwaarden, zo niet gelden de algemene voorwaarden 14.

Algemene voorwaarden Abonnementen

1. ALGEMEEN
1. In de voorwaarden word gesproken over abonnementen en trajecten dit is hetzelfde.
2. De prijzen zijn onder voorbehoud van BTW verhogingen.
3. Een behandeling voor het abonnement geschiedt uitsluitend op afspraak.
4. Wanneer een afspraak voor deze behandeling bij verhindering minder dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt deze behandeling.
5. Mocht er om wat voor reden dan ook een behandeling afspraak niet door gaan, mits de afspraak is afgezegd 48 uur voor de afspraak. Dan is de behandelaar en cliënt verplicht een zo snel mogelijke moment een afspraak te maken. Met eventueel het gevolg dat er tussen de volgende behandeling kortere tijd tussen zit.
6. Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen dus alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het abonnement is afgesloten.
7. Abonnementen kunnen tussentijds altijd worden verhoogd naar een luxe abonnement, terug naar een basis abonnement kan alleen aan het einde van uw abonnement periode.
8. Abonnementen zijn geldig voor minimaal 6 maanden en maximaal 7 maanden vanaf het moment van de eerste behandeling.
9. Er kan in geen geval aanspraak gedaan worden op restitutie van het abonnementsgeld.
10. Abonnementen worden niet automatische verlengd. Wij zullen u tijdig informeren wanneer uw abonnement bijna afloopt, om te vernemen of u uw abonnement weer voor een half jaar wilt verlengen.
11. U bent gegarandeerd voor het hele half jaar dat het abonnement geldt er zullen geen prijsverhogingen worden doorberekend. Mocht er in het daaropvolgende half jaar een prijsverhoging zijn dat wordt u hier vroegtijdig over geïnformeerd.
12. Er geldt een opzeg termijn van 1 maand. De producten die zijn afgenomen kunnen niet worden terug gebracht. Het maandelijkse behandelingsbedrag vervalt. Eventuele kortingen op de behandelingen kunnen wel in rekening worden gebracht. Uw maandbedrag voor uw behandeling is dan ook gebaseerd op een periode van 6 maanden. Het maandelijkse productbedrag blijft open tot dat het volledige product bedrag is betaald.

2. BETALING
1. Betalingen van uw abonnement gaat via een maandelijkse incasso, of door het direct te betalen van het gehele jaarbedrag.
2. betalen van het abonnement gaat iedere maand per bank, kas of pin.
3. Indien betalingen uitblijven kunnen wij u helaas niet laten profiteren van de voordelen van uw abonnement en dient u derhalve iedere afzonderlijke behandeling los van het abonnement af te rekenen.

3. ZIEKTE
1. Bij ziekte kunt u uiteraard altijd een afspraak verzetten. Wij verzoeken u om dit, indien mogelijk uiterlijk 48 uur van te voren te doen.
2. Bij langdurige ziekte of ongeval, waarbij u langer dan 3 maanden niet kunt komen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.
3. Tevens kan het mogelijk zijn we het abonnement ontbinden. Het kan zijn dat we daarbij vragen om een verklaring van uw arts.
4. Het hele jaar een stralende verzorgde huid met een abonnement!

4. VOORDELEN van een traject
1. Als eerste profiteren van kortingen en extra voordelen
2. Speciale kortingen
4. Iedere maand een vastbedrag dat je contant, pin of per bank betaald.
5. Betaal je het gehele trajectbedrag in een dan krijg je een pedicure, manicure, gelpolish of een 20 min rugmassage cadeau.

5. VOORDELENvan een Erna’s Beauty VIP klant
1. Wanneer je gebruik maakt van een productpakket, behorende bij de behandeling en passend bij jouw huidtype dan ben je een Erna’s Beauty VIP klant en profiteer je van de onderstaande VIP voordelen: Een product pakket dat is samengesteld naar jouw wensen en behoeften
2. Een product pakket is voor 6 maanden.
3. Het totale bedrag voor het 6 maanden product pakket wordt gedeeld door 6 voor een maandelijkse betaling.
4. Speciale kortingen
.
6. EXTRA VIP voordeel!
1. Tijdens de behandeling en tussen de behandelingen in cadeau:
o Wenkbrauwen epileren
o Wenkbrauwen verven
o Wimpers verven
o Harsen van het gelaat
Voordat er een traject gekozen wordt. Houden we een uitgebreid intakegesprek waarin we jouw wensen bespreken en wij de behandelmogelijkheden uitleggen. Ook vertellen we jou waarom bepaalde behandelingen elkaar versterken.